اندازه مطلوب صدا درساختمان

اندازه مطلوب صدا درساختمان هاي مختلف

برآورد کارشناسان در پیش نویس آیین نامه صدابندي درساختمان ها که توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن انجام شده است، نشان می دهد که حد مطلوب صدا در ساختمان هاي مسکونی و دراتاق خواب 30 دسی بل، دراتاق نشیمن40 دسی بل ودرآشپزخانه 45 دسی بل است. همچنین دراتاق بیماران دربیمارستان ها حد مطلوب صدا 30 دسی بل، دراتاق عمل 35 دسی بل، دراتاق انتظار 40 دسی بل ودربانک ها وفروشگاه ها 45 دسی بل برآورد شده است و حداکثر صدا نباید 5 دسی بل بیش ازاین مقدارباشد. در غیر این صورت صداهاي گوش خراش مانند صداي موتورسیکلت 125، مغز انسان را آزار می دهد.

بنابراین صدابندي و استفاده از عایق ها و جداگرهاي مناسب درساختمان ها الزامی است، تا از ورود صداهاي مزاحم بالاي 50 دسی بل به ساختمان ها جلوگیري شود. در نتیجه ضروري است که جداگرها و عایق کاري با حداقل صدابندي 50 دسی بل در محل سکونت و با حداقل صدابندي 60 دسی بل در بیمارستان ها وحداقل صدابندي 40 دسی بل درکلاس هاي درس مورد توجه قرارگیرد.

اگرچه امروزه از دیوارهاي بتنی و سیمانی و گچی بیش از دیوارهاي آجري استفاده می شود و تاحدودي صدابندي اجزاي ساختمان بیشتر شده است و پنجره ها و شیشه هاي دوجداره از ورود صداهاي مزاحم و با دسی بل بالا تا حدودي جلوگیري می کند؛ اما در شرایطی که تولید موتورسیکلت هایی با صداي بالاي 70، 80، 90 دسی بل درکشورافزایش یافته است تنها می توان با دیوار سیمانی و بتنی از ورود صداهاي مزاحم و آلودگی هاي مختلف صوتی جلوگیري کرد.

بنابراین براي آنکه حد مطلوب صدا در مناطق مسکونی وکلاس هاي درس و بیمارستان ها را داشته باشیم استفاده ازعایق هاي رطوبتی و حرارتی و صوتی بیش از گذشته ضروري به نظر می رسد.

کارشناسان با اشاره به آثار مخرب و آزار صداهاي نامناسب حاصل از زندگی ماشینی در سلامت جسم و روان و بروز بیماري هاي عصبی و حتی ناشنوایی، معتقدند که در طراحی ساختمان هاي جدید باید شاخص هاي تعیین شده صدابندي از سوي مراجع رسمی مورد توجه قرار گیرد.

امروزه آیین نامه و مقررات صدابندي درکشورهاي سوئد، سوئیس، کانادا، آمریکا وانگلیس در دستور کار قرارگرفته است.

درکشور ما و بخصوص در تهران نیز با این همه تراکم جمعیت و ترافیک باید مقررات صدابندي و استفاده از عایق ها،دیوار، سقف و پنجره هاي مناسب طبق استانداردها و تجربه کشورهاي پیشرفته اجباري شود و از معمارها، کارفرمایان و سازندگان ساختمان ها بخواهیم تا براي ایجاد محیط زندگی با آرامش نسبی ساختمان هاي عایق کاري شده و باصدابندي مناسب را عرضه کنند.

دراین مسیر دولت، وزارت مسکن وشهرسازي، اتحادیه هاي مرتبط با ساخت مسکن و ساختمان هاي اداري، وزارت صنایع و معادن و …. باید مقررات صدابندي و استفاده از عایق ها را توصیه و اجباري کنند.

اما از هر عاملی موثرتر، خانواده ها هستند که براي آرامش افراد خانواده و فرزندان و جلوگیري از آثار مخرب صداهاي مزاحم بر روح و جسم و سلامت خود باید در خرید محل سکونت بر عایق کاري و صدابندي و استفاده از عایق ها و دیوارها و پنجره ها و مصالح ساختمانی مناسب تاکید کنند و آپارتمان و خانه اي را بخرند که عایق کاري و صدابندي درآن رعایت شده باشد تا از ورود آلودگی هوا و آلودگی صوتی به داخل ساختمان جلوگیري به عمل آید.

تشکل هاي صنفی و نهادهاي مدنی وحامی حقوق مصرف کننده نیز باید مصالح ساختمانی و روشهاي ساختمان سازي مناسب و با صدابندي مطلوب را به مردم معرفی کنند تا تقاضاي مردم براي ساختمان هاي عایق کاري و صدابندي شده افزایش یابد.

رعایت استانداردهاي جهانی در تولید محصولات پشم سنگ و عایق هاي رطوبتی و حرارتی امروزه در کشورهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته و در ایران نیز استاندارد 13162 DIN- EN- که استاندارد اروپاست براي تولید محصولات پشم سنگ و عایق هاي رطوبتی وحرارتی در شرکت هاي تولید پشم سنگ ، ایزوگام و …. مورد توجه قرارگرفته است.

به عقیده کارشناسان اگر این استاندارد توسط دولت، وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی براي تولید داخلی و واردات تصویب و اجراي آن الزامی شود به راحتی می توان از واردات اجناس بی کیفیت و تولید عایق هاي نامطلوب در داخل جلوگیري کرد.

به عقیده کارشناسان بخشی از واردات پشم سنگ و عایق هایی که از کشورهاي ترکیه و…. وارد کشور میشود استانداردهاي لازم را ندارد و حتی می توان گفت که اصلا عایق نیست، بنابراین رعایت استانداردها و قوانین سختگیرانه در واردات عایق ها الزامی است تا از عایق ها و مصالح و اجناس مناسب براي عایق کاري استفاده شود.

به عقیده کارشناسان، عایق کاري علاوه بر مزیت هاي فراوان، اشتغال زایی نیز به همراه دارد و صنایع پشم سنگ وعایق هاي رطوبتی و حرارتی در ساختمان ها با صنایع پسین و پیشین بسیاري در ارتباط است و اشتغال زیادي را درمعادن، صنایع پتروشیمی، شرکت نفت، صنایع ساختمان سازي، نصب و تولید عایق ها در کارخانه ها، خدمات پس ازفروش و سایر صنایع پایین دستی دربر میگیرد. درصورتی که استفاده از عایق هاي رطوبتی و حرارتی و صوتی درساختمان ها الزامی شود، اشتغال فراوانی را در کشور به صورت گسترده در بخش هاي تولیدي مواد اولیه و خدمات پس از فروش ایجاد خواهد کرد و مزایاي فراوانی نیز در بخش صرفه جویی انرژي و جلوگیري از آلودگی هوا و آلودگی صوتی و جلوگیري از ورود صداهاي مزاحم براي خانواده ها خواهد داشت.

تقاضاي موجود در بازار پشم سنگ ایران تنها 15-20 میلیون مترمربع است. به عقیده کارشناسان، مصالح ساختمانی وروش هاي ساخت دیوار، در، پنجره، سقف و تقاضاي موجود بازار براي پشم سنگ و عایق هاي رطوبتی و حرارتی نشان دهنده وضعیت نامطلوب عایق کاري و صدابندي و طراحی در صنعت خودرو و ساختمان است. خانوارهاي شهري هرروز مقادیر زیادي آلودگی هوا، آلودگی صوتی وهزینه مصرف سوخت و برق را تقبل می کنند و خودروها و موتورسیکلت ها عامل ایجاد 70 درصد آلودگی هوا و 90 درصد آلودگی صوتی هستند.

در شرایطی که تولید صدا در خودروها و موتور سیکلت ها بالاي 80 دسی بل است و حد مطلوب صدا دراتاق بیمار و اتاق خواب 30 دسی بل است، چگونه انتظار داریم که جامعه اي آرام، سالم، خلاق، باهوش و شاداب داشته باشیم، چگونه انتظار داریم که خواب افراد جامعه کامل باشد و خستگی و افسردگی و ناتوانی کاهش یابد و فرزندانی باهوش،کنجکاو، بدون پرخاشگري و عصبیت و مردمانی شاداب و با آرامش روحی و با بهره وري و کارآیی بالا داشته باشیم؟!

بنابراین عایق کاري رطوبتی و حرارتی و صدابندي براي جلوگیري از اتلاف سرمایه هاي ملی وکاهش مصرف سوخت و ایجاد آرامش نسبی درخانواده ها نیاز به یک عزم ملی دارد و از ساختمان سازي گرفته تا صنایع خودرو سازي و موتورسیکلت سازي و از توجه و دقت کارشناسان گرفته تا انتظار مردم و تقاضاي مصرف کننده و حمایت نهاد ها وتشکل هاي صنفی و مدنی حامی حقوق مصرف کننده، همه و همه باید عزم را جزم کنیم و از خودروساز، موتورسیکلت ساز و ساختمان ساز و تولید کننده موتور و مصالح ساختمانی و …. بخواهیم که استانداردها را رعایت کنند، مصرف سوخت و تولید صدا را کاهش دهند تا آلودگی هوا، آلودگی صوتی و گاز کربنیک و میلیارد ها دلار هزینه براي مردم ودولت را با هم و با مشارکت ملی کاهش دهیم.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.