روش هاي کاهش مصرف انرژي در ساختمان ها

با گسترش صنایع در دهه هاي اخیر و با توجه به معضل سوخت هاي فسیلی که ذخایر آن رو به پایان می باشد .امروزه نگرش صحیح و استفاده بهینه از منابع انرژي و مبحث آن ، صنعت گران را برآن داشته تا نگاهی جامع به استفاده از عایق در صنایع مختلف داشته باشند. وجود یارانه هاي انرژي ، اهمیت عایق و عایق کاري را تا حدودي کم رنگ نموده ، لیکن با حذف این یارانه ها ، نیاز هر چه بیشتر آن نه تنها در صنعت ، بلکه در زندگی روزمره به وضوح مشاهده می گردد. در این میان صنایعی چون پالایشگاه ها ، پتروشیمی ها ، نیروگاه ها ، صنایع سیمان ، فولاد ، کارخانه هاي صنعتی و مواد غذایی و تأسیسات خانگی از مهمترین مصرف کنندگان عایق می باشند.

روش هاي کاهش مصرف انرژي در ساختمان ها:

اگر از مبحث انرژي مصرفی صنعت ساختمان، که قبل از اجراي بنا و براي مواردي چون تولید، تبدیل و حمل و نقل مصالح و نیز اجراي ساختمان بکار میرود، بگذریم، الگوي مصرف انرژي در ساختمان و مسکن را میتوان با 4 شیوه مختلف اصلاح نمود.

1- شیوه ساختمانی (افزایش مقاومت حرارتی پوسته ساختمان، افزایش هوابندي و غیره)

2- شیوه مرتبط با تکنولوژي (تاسیساتی) (بهینه کردن سیستمهاي حرارتی، برودتی و روشنایی، افزایش سهم منابع انرژ ي هاي نو در تامین انرژي ساختمان و غیره)

3- اصلاح الگوهاي رفتاري مصرف شهروندان

4- شیوه معماري (استفاده از طراحی معماري متناسب با اقلیم جهت کاهش مصرف انرژي ساختمان)

هرچند همه شیوه هاي فوق براي کاهش مصرف انرژي ساختمان ها مناسب بوده و بایستی از همه آنها بهره گرفت، لیکن شیوه هاي معماري از جنبه هاي متعدد براي شرایط اقتصادي و اجتماعی ایران مناسبتر بوده و قابلیت عملی شدنشان بیشتر است . شیوه معماري کاهش مصرف انرژي به این امر می پردازد که چگونه میتوان تنها با طراحی معماري و با انتخاب مناسب فاکتورهاي معماري براي هر اقلیم، میزان مصرف انرژي ساختمان ها را کاهش داد.

کاهش مصرف انرژي ساختمان ها با طراحی معماري نسبت به دیگر شیوه ها داراي مزایاي زیر بوده و به این دلیل براي

شرایط ایران از اولویت برخوردار است :

–اقتصادي بودن

–مناسب بودن گروه مخاطب طرح

–میزان بالاي اثربخشی

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.