چند راهنمایی در خصوص نصب عایق ها

چند راهنمایی کلی براي نصب عایق ها

عایق ها در صورتی خوب کار خود را انجام می دهند که به طور صحیح نصب شده باشند. موارد زیر به شما کمک میکند تا بهترین کارایی از عایق هایی که نصب می کنید ببینید:

– هرگز عایق را فشرده نکنید. عایق باید پس از نصب همان ضخامت اولیه خود را داشته باشد، در غیر این صورت مقدارمقاومت حرارتی آن کاهش می یابد و نمی توان آن طور که انتظار می رود جلوي انتقال حرارت را بگیرد.

– عایق کاري را به طور کامل روي تمام سطح انجام دهید. چرا که اگر تنها 5% از سطح خالی بماند ، ممکن است تا%50 از کارایی عایق کاري کاسته شود.

– مواد عایق را باید خشک نگه داشت ، زیرا به استثناي پلی استایرن که نسبت به آب مقاوم است ،بقیه عایق ها بر اثررطوبت کارایی آنها پایین می آید. در برخی عایق هاي آزاد مقدار مقاومت حرارتی متناسب با تراکم عایق است نه ضخامت آن. در این عایق ها، مقدار مقاومت ممکن است بعد از مدتی تا 20% کاهش یابد. از این رو باید بعد از نصب کننده عایق تضمین گرفت.

– از عایق هاي آزاد در سقف هایی که شیب زیادي دارند استفاده نکنید.

– در صورت استفاده از عایق هاي بازتابنده باید حتما پشت آنها یک لایه هواي ساکن به ضخامت 20 میلی متر وجود داشته باشد.تمام سوراخها و پارگی ها و درزها باید با نوارچسب پوشیده شوند.

– اطراف کابل هاي برق و لوازم الکتریکی را هرگز عایق کاري نکنید، ایمن بودن عایق کاري باید توسط یک فردمتخصص بررسی شود.

– در فاصله کمتر از 90 میلی متر فن هاي خروجی عایق نصب نکنید.

– در فاصله کمتر از 25 میلی متر حباب هاي لامپ و سرپیچ آنها عایق کاري نکنید.

برآوردها نشان می دهد که 10 سانتیمتر عایق حرارتی پشم سنگ معادل 3 متر سیمان درکاهش مصرف سوخت وجلوگیري از اتلاف حرارت داخل ساختمان و همچنین کاهش ورود سر و صدا به داخل ساختمان عمل می کند.

با 2 درصد هزینه اضافی درساختمان سازي براي عایق کاري با پشم سنگ می توان 80 درصد در مصرف انرژي صرفه جویی کرد و همچنین مانع ورود صداهاي مزاحم به داخل ساختمان شد.

به عقیده کارشناسان صنعتی و دست اندرکاران ساختمان سازي، هزینه عایق کاري ساختمان ها 1/8 درصد هزینه کل ساختمان است، اما مزایاي استفاده از عایق کاري مانند کاهش مصرف سوخت وجلوگیري از اتلاف گرما و سرماي داخل ساختمان و همچنین اثرات جلوگیري ازورود آلودگی هوا و آلودگی صوتی به داخل محیط زندگی و کار بسیار بالاتر ازسرمایه گذاري اولیه براي عایق کاري است. خانوارها و ساکنان ساختمان هاي عایق کاري شده در سال اول سکونت خود، کل هزینه عایق کاري را از محل صرفه جویی درسوخت و برق پرداخت خواهند کرد.

آمارهاي صرف جویی در هزینه ها و کاهش مصرف سوخت در اثر عایق کاري صنایع و ساختمان ها درکشورهاي مختلف نشان می دهد که ترکیه درسال 1995 با اجباري کردن عایق کاري با ضخامت 5 سانتی متر در ساختمان ها 20 هزار تن گازسمی co2 را کاهش داد، سایرآلاینده ها نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافت.

این کشورها علاوه بر کاهش آلودگی هوا از سایر مزایاي عایق کاري مانند کاهش مصرف سوخت و برق، جلوگیري ازورود سروصدا به داخل خودروها و ساختمان ها محیط زندگی و کاهش سروصدا و اتلاف انرژي در کارخانه ها، خیابان ها و ساختمان ها، میلیارد ها دلار صرفه جویی داشته اند و محیط زندگی شهري وخانواده ها با آرامش بیشتري همراه شده است.

کارشناسان محیط زیست، متخصصین انرژي و روان شناسان، امروزه اجباري کردن عایق کاري و استفاده ازعایق هاي رطوبتی و حرارتی را عاملی درکاهش ناراحتی هاي روحی، عصبی، اتلاف انرژي، کاهش آلودگی هوا و بیماري هاي مختلف معرفی کرده اند. درشرایطی که تولید خودرو درکشور به 700 هزار دستگاه در سال رسیده وساخت وساز رونق زیادي دارد و به معابر و خیابان هاي محدود تهران هر روز تعداد زیادي خودرو اضافه می شود، ساختمان هاي تک واحدي و 2 واحدي تخریب می شوند و به جاي آنها آپارتمان هاي 20- 10 واحدي ساخته می شود، خانوارهاي شهري به صورت متراکم در نقاط مختلف شهر سکونت می کنند،تراکم جمعیت، ترافیک، مصرف سوخت، ایجاد آلودگی هوا، آلاینده سمی co2، صداهاي مزاحم و … هر روز رو به افزایش است، باید راهکارهایی نظیر استفاده از عایق هاي مختلف در صنایع خودرو سازي مورد توجه قرار گیرد تا علاوه برکاهش مصرف سوخت از افزایش آلاینده ها و صداي مزاحم، از ورود آلودگی هوا و آلودگی صوتی به داخل ساختمانها و محیط زندگی خانوارها جلوگیري و محیط زندگی براي خانوارهاي شهري با آرامش و رفاه نسبی بیشتري همراه شود.

فرهنگ عمومی استفاده از پشم سنگ و عایق هاي رطوبتی و حرارتی و عایق هاي صوتی درکشور ما گسترش نیافته است و متخصصین توجه زیادي به استفاده از عایق هاي مختلف در صنایع و ساختمان ها ندارند. یکی از دلایل اصلی در این زمینه وجود منابع سرشار نفت و گاز درکشور و ارزانی قیمت نفت، گاز و گازوییل بوده که باعث شده استفاده ازعایق هاي مختلف درساختمان ها مورد توجه قرار نگیرد. دولت نیز توجهی به کاهش مصرف سوخت درساختمان ها نداشته و خانوارها هم تمایلی به پرداخت هزینه براي عایق کاري ساختمان، درها و پنجره ها نداشته اند.

اما امروزه با گسترش آپارتمان نشینی در تهران و ساخت 20 واحد جدید به جاي یک واحد ساختمان قدیمی، ضرورت کاهش مصرف سوخت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و سروصداي موجود درآپارتمان هاي مجاور، راه پله ها، کوچه ها و خیابان ها خانوارها را به چاره اندیشی و تفکردرباره راهکار جلوگیري از ورود سروصدا به داخل منازل و ساختمانها وکاهش مصرف سوخت مشغول کرده است.

دولت نیز از آمار رو به افزایش مصرف سوخت، گاز، گازوییل و بنزین نگران است. درحال حاضر سازمان بهینه سازي مصرف انرژي و سایر نهادهاي دولتی طرح هایی براي کاهش مصرف سوخت خودروها با استفاده ازپشم سنگ و عایق هاي رطوبتی و حرارتی و عایق هاي صوتی درخودروها، ساختمان ها و صنایع مختلف درنظرگرفته اند که البته تاهمگانی شدن این طرح ها و گسترش فرهنگ و اجباري شدن عایق کاري راه درازي پیش رو داریم؛ اما با اطمینان بایدگفت که اگرعایق کاري همه گیر شود و همه، ازمردم و ساختمان سازها تا مدیران صنایع آن را جدي بگیرند علاوه برصرفه جویی در هزینه ها و بهبود کیفیت کالاهاي صنعتی وساختمان ها، باعث کاهش مصرف سوخت و اتلاف منابع نفت وگاز و همچنین کاهش اثرات مخرب سروصداي خودروها در محیط زندگی شهري خواهد شد و به کاهش عصبیت در بین افراد جامعه نیز کمک خواهد کرد.

یک کارشناس صنعت پشم سنگ دراین زمینه می گوید: اگر قانون لزوم استفاده ساختمان هاي بالاي 800 متر و1000 متر زیر بنا ازعایق کاري درشهرستان ها و تهران اجرا شود و قوانین تکمیلی دیگري درمورد ضرورت عایق کاري در ساختمان ها و صنایع به اجرا درآید، از محل صرفه جویی درسوخت و انرژي به راحتی می توان علاوه بر تامین مبلغ سرمایه گذاري براي عایق کاري از اتلاف انرژي و سروصداي زیاد محیط زندگی جلوگیري کرد به گونه اي که از محل کاهش مصرف سوخت در یکی دو سال اول می توان هزینه عایق کاري را تامین و پوشش داد و درسال هاي بعد ازمزایاي آن سود برد.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.