عایق کاري

عایق کاري نقش بسیار مهمی در گرم نگه داشتن ساختمان در فصل زمستان و خنک نگه داشتن آن در فصل تابستان دارد. به کمک عایق کاري میتوان یک خانه را در زمستان 5 درجه گرمتر و در تابستان 10 درجه خنک تر نگه داشت. به این ترتیب علاوه بر کم شدن مصرف انرژي، از آلودگی محیط زیست نیز کاسته می شود و منابع انرژي براي استفاده آیندگان حفظ می گردد.

فاکتور مهم در انتخاب عایق ها، میزان مقاومت حرارتی آنها است. هر قدر این مقاومت بالاتر باشد،عایق حرارت را کمتر از خود عبور می دهد و صرفه جویی اي که به همراه دارد افزایش می یابد. پس به جاي ضخامت عایقها، باید مقاومت حرارتی آنها با هم مقایسه شود .عایق هاي گوناگون با مقاومتهاي حرارتی برابر، از نظر میزان صرفه جویی در انرژي همانند هستند و تنها اختلاف آنها در قیمت و محل کاربرد است .

عایقها دو گروه اصلی دارند که روش کار آنها کاملا متفاوت است :

عایق هایی که در ساختار آنها حباب هاي هوا وجود دارد و باعث کاهش هدایت حرارت میشوند .

عایق هایی که حرارت را بازمی تابانند . پشت این عایقها باید حدود 20 میلیمتر فاصله هوایی تعبیه شود .

عایق کاری

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.